מבטלים ביטוח בקליק!

*השירות ניתן חינם

תקנון

תקנון ותנאי שימוש עבור אתר ביטול ביטוח

ביטול ביטוח הוא השירות המתקדם ביותר בישראל שמאפשר לך לשלוח הודעת ביטול לחברת הביטוח עבור פוליסת הביטוח שלך, הביטול נעשה על פי חוק, בעזרת מספר צעדים פשוטים.

למען נוחות בלבד, אנו מביאים למענך תקציר של תנאי השימוש שנועדו להקל על הקריאה ולאפשר לך הבנה טובה יותר של זכויותייך וחובותייך.

אתר ביטול ביטוח  הוא אתר שמאפשר לך לבטל פוליסות ביטוח על פי סעיף 10(ב) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א – 1981.

אתר ביטול ביטוח יכין עבורך את ההודעה, וינסה לשלוח אותה באמצעות מייל לחברת הביטוח.

בתוך שלושה ימים מקבלת ההודעה, תהיה חברת הביטוח חייבת לבטל את הפוליסה שלך.

ביטול ביטוח לא תהיה אחראית כנגדך בשום מקרה, לא בגין אי ביטול או בגין כל מקרה אחר,

השירות אותו מספקת ביטול ביטוח הוא משלוח הודעת הביטול בלבד לחברת הביטוח.

להלן ההסכם המלא:

 1. האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.
 2. תנאי השימוש באתר נועדו על מנת לקבוע את היחסים בינך לבין האתר, והם מהווים הסכם מחייב.
 3. אתה מאשר בזאת כי הנך מעל לגיל 18 וזכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, הנך כשיר משפטית, אינך חסוי או מוגבל  וכי בסמכותך לבצע את הפעולות המשפטיות הכרוכות בשימוש באתר זה.
 4. בכפוך לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש עבור עצמך בלבד בשירותי האתר.
 5. עשיית שימוש בשירותי אתר זה ובאתר בכלל, באמצעות כל כלי קצה לרבות מחשבים ומכשירים ניידים, מעידים על הסכמה מצידך לתנאי שימוש אלו.
 6. הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש בהסכם הנ"ל . כניסה לאתר ושימוש בו מהווים ראייה ואסמכתא לכך שקראת את הסכם זה והסכמת לאמור בו, במידה ואינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, הנך נדרש להימנע מלעשות שימוש באתר זה.
 7. הסכם זה מהווה את תנאי השירות לאתר https://www.bitulbituach.co.il להלן: האתר או ביטול ביטוח ומהווה הסכם משפטי מחייב בינך לבין האתר
 8.  מיי אדווייס סוכנות לביטוח (2018) בע"מ, ח.פ. 515888493, דוא"ל: info@bitulbituach.benadam.co.il להלן: "ביטול ביטוח" .
 9. בכל מקום בהסכם זה בו יש הגבלת אחריות של ביטול ביטוח כלפי הגולשים, יש לראות בהגבלה זו, כחלה גם על עובדי ביטול ביטוח, נציגיה ומי מטעמה.
 10. ביטול ביטוח יהא רשאי לשנות את תנאי הסכם זה מעת לעת, כאשר מרגע הפרסום העדכון בתנאי השימוש יחייב את הגולשים.
 11. אתר ביטול ביטוח הוא אתר שמאפשר לך לבטל פוליסות ביטוח בהתאם  לסעיף 10(ב) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א – 1981 ובהתאם לחוזר "ביטול פוליסת ביטוח" של אגף שוק ההון במשרד האוצר.
 12. ביטול ביטוח מאפשר לך, באמצעות האתר וצדדים שלישיים המספקים לו שירות, לשלוח הודעות לחברות הביטוח.
 13. ביטול ביטוח ימלא את פרטיך בטפסים, בהתאם למידע שספקת באתר, וישלח באמצעות מייל את טופס הביטול לכתובות המיילים שחברות הביטוח מספקות לשם כך.
 14. אתר ביטול ביטוח יכין עבורך את ההודעה וינסה לשלוח אותה לחברת הביטוח.
 15. על מנת להשתמש בשירות, תדרש לספק לביטול ביטוח את הפרטים המזהים אודותיך, לרבות שמך, מספר הזהות שלך, מספר הטלפון הסלולרי שלך לצרכי זיהוי ופרטים נוספים ככל שאלו ידרשו. המשתמש מתחייב למלא פרטים אלה באופן אמיתי נכון ומדוייק
 16. לאחר מילוי הפרטים, תשלח למספר הפאלפון שרשמת הודעת אימות בהודעת סמס. לאחר קבלתה, תדרש לרשום את הקוד שקיבלת בהודעה באתר על מנת לאמת את מספר הטלפון.
 17. בסיום תהליך מילוי הפרטים האישי שלך תתדרש להעלות לאתר את התצלום תעודת הזהות שלך על מנת לשלוח אותה לחברת הביטוח ושזאת תוכל לאמת את זהותך
 18.  לאחר סיום תהליך ההזדהות, ביטול ביטוח תרכז את הפרטים האישים שלך על טופס הביטול ועל המשתמש  יהיה לחתום על הטופס הביטול באמצעות המערכת באתר.
 19.  המערכת תשלח הודעת ביטול מקוונת לחברת הביטוח.
 20. בתוך שלושה ימים מקבלת ההודעה, תהיה חברת הביטוח חייבת לבטל את הפוליסה.
 21. ביטול ביטוח לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה, לא בגין אי-ביטול ולא בגין קנסות, ואין בשימוש באתר זה כדי להקים לביטול ביטוח חבות כלפיך, ובוודאי שאין האמור באתר מהווה התחייבות או חוות דעת משפטית.
 22. ידוע לך כי ביטול ביטוח מפעיל את השירות ללא מעורבות אנושית ואין לו כל דרך לזהותך. לכן, על מנת להשתמש בשירות, הנך נדרש למלא מידע נכון ואמיתי בלבד, ולא להשתמש בשירות על מנת לבטל ביטוחים שלא שייכים לך. אתה תהיה אחראי כלפי ביטול ביטוח בגין כל נזק שיגרם לו בגין שימוש לרעה על ידך.
 23. כמו כן, מאחר ואתר ביטול ביטוח פועל במערכות אוטומטיות, באחריותך לוודא שאכן הפוליסה בוטלה, ולא תישמע ממך טענה, כי הסתמכת על דיווח המערכת האוטומטית של ביטול ביטוח.
 24. לאחר משלוח ההודעה על ידי האתר ועל מנת לבדוק שהפוליסה אכן בוטלה על המשתמש קיימת חובה לבדוק מול חברת הביטוח באופן עצמאי שפוליסת הביטוח אכן בוטלה.
 25. ככל שקיים חשש כי גוף או אדם כלשהו משתמש או השתמש בפרטים שרשם המשתמש באתר, על המשתמש להודיע על כך מיידית להנהלת אתר זה.
 26.   המשתמש מצהיר ומסכים כי ביטול הפוליסה שברשותו באמצעות השירות הניתן באתר ביטול ביטוח נעשה על דעתו ובהסכמתו.
 27. ידוע לך כי ביטול ביטוח אינו צד להתקשרות בינך לבין חברת הביטוח ,במידה ותקומנה דרישות כספיות כלשהן כתוצאה מהליך הביטול של הפוליסה כלפי חברת הביטוח ו/או כל צד ג' אזי הנהלת ביטול פוליסה לא תהיה אחראית כנגד דרישות אלו בשום מקרה שהוא כלפי חברת הביטוח ו/או כל צד ג'.
 28. הנהלת אתר זה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 29. ביטול ביטוח יהא רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה בכל עת.
 30. השירות באתר ניתן על בסיס AS-IS וללא כל אחריות. ידוע לך כי השירות עשוי להיות לא זמין, לא פעיל, לא מתפקד, לא עדכני, פגום ושגוי, וכי עליך מוטלת החובה לוודא כי טפסי הביטול הגיעו ליעדם.
 31. סימני המסחר של חברות הביטוח  המופיעים באתר ביטול ביטוח על מנת לאפשר לך לבחור ממי הנך מעוניין להתנתק, אך אין בהופעתם באתר כדי להעיד על זיקה, קשר, או תמיכה באתר ביטול ביטוח, ע"י מי מהן.
 32. אין באתר זה ו/או בשירות המוצע בו משום מתן חוות דעת מקצועית ו/או משפטית.
 33. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר (למעט סימני המסחר של חברות הביטוח) ומוגנים על-פי כל דין והינן הרכוש הבלעדי של ביטול ביטוח.
 34. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
 35. חל איסור מוחלט לבצע סריקה ו/או פעילות רובוטית באתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.
 36. הנך מצהיר ומסכים בזאת לאתר ביטול ביטוח לאגור ולאסף כל מידע הנובע משימוש באתר זה לצרכים מסחריים. ברור לך, כי שימוש במידע זה כולל איסופו לצרכים שיווקיים, לצורך הקמת מועדון לקוחות, ניתוח, פילוח, ושיווק ישיר. מידע לאיסוף ע"י ביטול ביטוח – לרבות אופן גלישתך באתר וחווית המשתמש.
 37. בעשותך שימוש באתר זה הנך מאשר להנהלת אתר זה לעשות כל שימוש שיבקשו ושימצאו לנכון במידע אודותיך ואודות הרגלי השימוש
 38. אתר ביטול ביטוח שומר לעצמו את הזכות להעביר את המידע לצדדים שלישיים מסחריים.
 39. הנך מאשר בזאת לביטול ביטוח ו/או מי מטעמו לשלוח תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, עפ"י הוראות חוק התקשורת. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי  ובכל דרך המצויינת בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 (להלן: "החוק").
 40. דין אישור תקנון זה, כדין מתן הסכמה כאמור בסעיף 30א לחוק. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה.
 41. במידה והאתר יציע בנוסף לביטול פוליסה אצל חברות הביטוח גם אפשרות לרכישת פוליסות חדשות ו/או שירות להשוואת פוליסות מסוגים שונים הרי שאין הנהלת האתר אחראית לטיב או איכות הפוליסות המוצעות על ידי חברות הביטוח כלפי המשתמשים באתר ו/או טיב השירות והתכנים שיוצעו על ידי מי מחברות הביטוח בכל הנוגע למידע המשווה מטעמם של המבטחים שונים.
 42. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל וידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
 43. שיפוי: הנך מתחייב לשפות את ביטול ביטוח, וכן כל צד שלישי, בגין נזקים שנגרמו להם לאור שימושך באתר בניגוד להסכם זה או בניגוד לכל דין.
 44. הדין החל על הסכם זה הנו הדין הישראלי בלבד, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות השימוש באתר, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
 45. כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה ובדוא"ל לכתובת : info@bitulbituach.benadam.co.il .
 46. הנך מוזמן לפנות אלינו בכל ענין אודות אתר זה או תנאי שימוש אלו. ניתן ליצור עמנו קשר במייל info@bitulbituach.benadam.co.il  
דילוג לתוכן